Απομάκρυνση πάγου από τη λαβή της πόρτας

Σε αντίξοες χειμερινές συνθήκες, η συσσώρευση πάγου μέσα στη λαβή της πόρτας μπορεί να εμποδίσει το άνοιγμά της. Η διαδικασία απελευθέρωσης της λαβής της πόρτας ενός Model Y είναι ελαφρώς διαφορετική από άλλες για την απομάκρυνση συσσωρευμένου πάγου.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η προληπτική εφαρμογή WD-40 στους πείρους περιστροφής της λαβής της πόρτας βοηθά και εμποδίζει τη συσσώρευση πάγου μέσα στη λαβή της κάθε πόρτας.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία ή υπερβολική δύναμη για να απελευθερώσετε τη λαβή της πόρτας από συσσωρευμένο πάγο.

Για να αφαιρέσετε τον πάγο από τη λαβή μιας πόρτας, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Αναπαράσταση της ακόλουθης διαδικασίας με κινούμενες εικόνες.
  1. Πιέστε με δύναμη το μπροστινό μέρος της λαβής της πόρτας. Θα μετακινηθεί ελαφρώς προς τα μέσα για να σπάσει ο πάγος.
    Βέλος που δείχνει προς το μπροστινό μέρος της λαβής.
  2. Πιέστε το πιο πίσω τμήμα της λαβής της πόρτας για να προσπαθήσετε να ανοίξετε όπως θα κάνατε κανονικά.
  3. Όταν η λαβή της πόρτας μπορεί να κινηθεί, ανοίξτε και κλείστε την μερικές φορές ακόμα για να ξεκολλήσετε τον συσσωρευμένο πάγο που τυχόν έχει απομείνει. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή της πόρτας έχει πιεστεί μέχρι τέρμα προς τα μέσα (στη θέση σύμπτυξης) προτού μπείτε στο όχημα, και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει τελείως προτού οδηγήσετε.