Zvuky při běžném provozu

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Tento průvodce vám pomůže porozumět zvukům, které váš vůz vydává při běžném provozu. Neslouží k diagnostice vozidla ani neobsahuje úplný výčet normálních zvuků, které můžete slyšet. Chcete-li si z jakéhokoli důvodu naplánovat návštěvu servisu Tesla, obraťte se na místní servisní centrum.

Model Y je neuvěřitelně tichý, není však naprosto neslyšný. Při běžném používání vozu můžete slyšet jisté zvuky, které nejsou důvodem k obavám. Níže najdete seznam zvuků, které váš vůz může při běžném provozu vydávat podle toho, odkud zvuk vychází:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Některé zvukové signály se používají pro více účelů. Pomocí dotykové obrazovky určete příčinu zvuku.

Po zaparkování

Zvuk mechanického bouchání při aktivaci/deaktivaci

Deaktivace:

Aktivace:

Tyto zvuky jsou slyšet vždy, když ve vozidle zařadíte polohu parkování, a jedná se o zvuk aktivace/deaktivace parkovací brzdy.

Cvakání brzdových destiček

Při vyřazení z polohy parkování může být slyšet cvakání od brzd. To je způsobeno mírným kontaktem brzdových destiček a třmenů po uvolnění brzd.

Klepání, lupání nebo bouchání z podlahy vozidla

Po zaparkování Model Y otevře stykače vysokonapěťového akumulátoru za účelem úspory energie. Tento zvuk můžete slyšet, když nastartujete zaparkované vozidlo – vysokonapěťové stykače uzavřou okruh mezi vozidlem a akumulátorem.

Skřípění z pneumatik nebo brzd

Tento zvuk můžete slyšet, když bylo vozidlo dlouho zaparkováno a vy zařadíte polohu pro jízdu vpřed. Důvodem je to, že v poloze parkování drží brzdové kotouče kola na místě. Tento zvuk je slyšet, když se brzdové třmeny uvolní z kotoučů. Může být poměrně hlasitý, zejména za chladného počasí nebo po silném dešti. Tento zvuk může vycházet také od předních pneumatik při otočení volantem a není důvodem k obavám.

Zvukový signál zámku

Tento zvukový signál zazní, pokud sedíte uvnitř vozu a vůz se uzamkne (například při klepnutí na ikonu zámku na dotykové obrazovce).

Pro zahájení jízdy použijte ověřený klíč

Tento zvukový signál zazní, pokud vozidlo nedetekuje platný klíč. Pro zahájení jízdy ověřte klíč podle pokynů na dotykové obrazovce.

Hučení kompresoru klimatizace

Vně vozidla: Když je vozidlo zaparkováno, obzvláště venku za horkého nebo chladného počasí, můžete z předního zavazadlového prostoru slyšet bzučivý nebo tikavý zvuk. Může být slyšet, i když vozidlo zrovna nenabíjíte. Také jej můžete slyšet, když Model Y zaparkujete po dlouhé jízdě. Vozidlo tak připravuje akumulátor, aby byla zachována jeho optimální teplota. Je způsoben zvýšenými nároky na systém klimatizace, aby bylo dosaženo vašich požadavků na teplotu. Frekvence nebo hlasitost zvuku se může postupně snižovat, když je dosaženo optimální teploty.

Uvnitř vozidla: Tento zvuk může vycházet z kabiny vozu Model Y, ale jedná se o běžný jev a vyskytuje se ze stejných důvodů popsaných výše.

Za jízdy

Vysoký hvízdavý zvuk při akceleraci

Když sešlápnete pedál akcelerátoru, můžete v kabině slyšet vysoký tón. Tento zvuk vydává vozidlo při akceleraci. Jelikož jsou elektromobily mimořádně tiché, tento zvuk může být za jízdy víc slyšet.

Jedno cvaknutí nebo zavibrování pedálu během akcelerace

Tento zvuk lze slyšet, když máte nohu na pedálu akcelerátoru. Není důvodem k obavám. Nastane tehdy, když hydraulická řídicí jednotka provádí samočinný test pro kontrolu normálního fungování systému na začátku jízdního cyklu.

Zvuk vibrací / vibrace Volant

V tomto případě volant vibruje, protože funkce upozornění na opuštění jízdního pruhu vás varuje, že vozidlo rozpoznalo neúmyslné přejetí jízdního pruhu.

Drnčení brzd při jízdě nízkou rychlostí

Tento zvuk mohou vydávat brzdové třmeny, obvykle při jízdě nízkou rychlostí se zařazenou polohou pro jízdu vpřed nebo zpátečkou, a to z důvodu narážení opěry brzdové destičky do tělesa třmenu. Tento stav není důvodem k obavám a nemá žádný vliv na výkon nebo funkčnost brzd.

Vrzání nebo skřípání brzd

Při sešlápnutí brzdového pedálu mohou brzdy vydávat skřípavý zvuk. K tomu může docházet zejména při jízdě v dešti nebo ve vlhkém prostředí nebo v případech, kdy je povrch brzdových součástí zrezivělý. Tento zvuk se může ozývat také po výměně brzdových destiček nebo kotoučů. Zvuk lze eliminovat provedením postupu pro záběh brzd (viz kapitola „Záběh brzd“ v příručce Udělejte si sami).

Hvízdání nebo pískání při pomalé jízdě (pokud je vozidlo vybaveno systémem výstrahy pro chodce)

Tento zvuk můžete slyšet, když se vozidlo pohybuje nízkou rychlostí, aby okolní chodce upozornilo na projíždějící vozidlo. Hvízdání nebo pískání se mírně liší podle toho, zda Model Y jede dopředu, nebo couvá.

Hluk v prostoru pro nohy řidiče po sešlápnutí brzdového pedálu

Po zastavení vozu Model Y se může aktivovat funkce automatického podržení brzd. Vozidlo tak zůstane stát na místě, dokud nesešlápnete pedál akcelerátoru, takže můžete sejmout nohu z brzdového pedálu. Jakmile se aktivuje funkce automatického podržení brzd, může být z prostoru pro nohy řidiče slyšet tento slabý zvuk a také můžete cítit, že brzdový pedál lze více sešlápnout. Na dotykové obrazovce se také zobrazí ikona automatického podržení brzd:
Šedá ikona „H“ v kruhu

Hučení nebo hvízdání motoru při navádění k nabíjecí stanici Supercharger

Při navádění k nabíjecí stanici Supercharger (nebo v některých regionech k rychlonabíjecí stanici třetí strany) připraví Model Y akumulátor na nabíjení. Tím zajistí příjezd s optimální teplotou akumulátoru a zkracuje tak dobu potřebnou k nabíjení. Za určitých okolností (například za chladného počasí) je běžné, že motory a jejich součásti při generování tepla potřebného k zahřátí akumulátoru vydávají hluk, například hučí nebo hvízdají.

Uložení záznamu z palubní kamery

Po klepnutí na ikonu palubní kamery zazní zvuk signalizující uložení záznamu.

Nezapnutý bezpečnostní pás

Přední sedadla:

Zvukový signál zazní, pokud vozidlo zjistí, že cestující na jednom z předních sedadel nemá zapnutý bezpečnostní pás. Cestující bez zapnutého bezpečnostního pásu je označený červenou ikonou bezpečnostního pásu na dotykové obrazovce.

Zadní sedadla:

Zvukový signál zazní, pokud vozidlo zjistí, že cestující na jednom ze zadních sedadel nemá zapnutý bezpečnostní pás.

Během nabíjení

Lupání, praskání nebo bouchání při nabíjení Supercharging

Tento zvuk se ozývá z podlahy vozidla (z míst, kde se nachází vysokonapěťový akumulátor) a je slyšet, když se kovové součásti ve vysokonapěťovém akumulátoru vozidla přirozeně rozpínají nebo smršťují při změnách okolní teploty.

Bezpečnostní funkce

Pro zajištění bezpečnosti vozidla a cestujících zazní různé zvukové signály, pípání a alarmy, pokud vozidlo detekuje nebezpečí kolize, opuštění jízdního pruhu atd.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Bezpečnostní funkce mají pouze pomocný charakter a nenahrazují přímou vizuální kontrolu prováděnou řidičem.

Výstraha před čelní kolizí

Vozidlo vás upozorní na riziko čelní kolize.

Upozornění na opuštění jízdního pruhu

Toto upozornění zazní, když vozidlo zjistí možnost opuštění jízdního pruhu. Ve vizualizaci systému Autopilot na dotykové obrazovce se rovněž zvýrazní značení jízdních pruhů. Zasáhněte do řízení a udržujte vozidlo uprostřed jízdního pruhu.

Parkovací asistent

Tento zvukový signál zazní, když parkujete a vozidlo detekuje předměty v blízkosti. V části se stavem vozu na dotykové obrazovce se zobrazuje přibližné umístění předmětu.

Přibližujete se bezprostředně k detekovanému předmětu. Jeďte opatrně a ponechte si dostatečný prostor pro bezpečné zaparkování.

Slouží jako varování, že se nacházíte příliš blízko předmětu. Ponechte si více prostoru pro zaparkování.

Upozornění na omezení rychlosti

Zvukový signál zazní, když rychlost vozidla překročí zjištěný nebo nastavený rychlostní limit.

Autopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno všemi funkcemi systému Autopilot nebo zvukové signály generované těmito funkcemi nemusí znít za všech situací tak, jak je popsáno.

Pokud jsou zapnuté funkce systému Autopilot, může zaznít několik varovných zvukových signálů.Pokud se systém Autopilot deaktivuje, věnujte pozornost situaci na silnici a mějte ruce neustále na volantu.

Upozornění systému Autopilot

Tento zvuk může zaznít z několika důvodů. Více informací je uvedeno v upozorněních na dotykové obrazovce.

Systém Autopilot není dostupný

Toto upozornění znamená, že systém Autopilot je momentálně nedostupný. Zkuste ho aktivovat jindy.

Položte ruce na volant

Po zobrazení tohoto upozornění musí řidič položit ruce na volant, jinak se systém Autopilot může deaktivovat v zájmu zajištění bezpečnosti cestujících a dalších vozidel. Zvukový signál přestane znít, jakmile položíte ruce na volant.

Automatické řízení

Zazní při zapnutí funkce automatického řízení.

Zazní při vypnutí funkce automatického řízení.

Adaptivní tempomat

Tento zvukový signál zazní při zapnutí adaptivního tempomatu.

Tento zvukový signál zazní při vypnutí adaptivního tempomatu.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Na funkci systému Autopilot může mít vliv mnoho nepředvídatelných faktorů. Na tuto skutečnost nikdy nezapomínejte a mějte na paměti, že systém Autopilot nemusí u vozu Model Y fungovat podle očekávání. Věnujte plnou pozornost řízení a buďte připraveni okamžitě zasáhnout.